BHP i Ppoż.

  1. Przeprowadzamy kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Asystujemy i współpracyjemy przy inspekcjach i kontrolach z Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Straży Pożarnej.
  3. Udzielamy bieżących informacji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
  4. Sporządzamy i przedstawiamy co najmniej raz w roku okresowe analizy bhp zawierające propozycję rozwiązań technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz poprawę warunków pracy.
  5. Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego.
  6. Bierzemy czynny udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.
  7. Współpracujemy z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz przechowujemy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  8. Współdziałamy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
  9. Opracowujemy normy przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej, zarządzamy ich przydziałem.

Każda z usług może być świadczona oddzielnie