Informacje

Ciężarna w pracy

KADRY / MAJ 24, 2016

Kobiety ciężarne są grupą zawodową podlegającą szczególnej ochronie prawnej. Paniom, które decydują się być aktywne zawodowo mimo swego odmiennego stanu, przysługują różnego rodzaju uprawnienia, które pracodawca powinien respektować. Warunkiem do korzystania z uprawnień jest przedstawienie pracodawcy świadectwa lekarskiego stwierdzającego stan ciąży.

Lista najważniejszych praw przysługujących ciężarnej pracownicy:

  1. Kobiet w ciąży bezwzględnie nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Nie ma znaczenia, czy występują szczególne potrzeby pracodawcy, czy prowadzona jest akcja ratownicza. Wymiar czasu pracy w przypadku ciężarnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
  2. Pracownicy ciężarnej nie można zatrudniać w porze nocnej, czyli od godz. 21.00 do 7.00. Jeśli dotychczas kobieta pracowała w godzinach nocnych, to pracodawca powinien zmienić rozkład pracy na dzienny. W sytuacji gdy nie jest to możliwe, pracodawca powinien zwolnić ciężarną z obowiązku świadczenia pracy, nadal wypłacając jej dotychczasowe wynagrodzenie.
  3. Bez zgody ciężarnej pracodawca nie może zatrudnić jej w przerywanym systemie pracy. Po uzyskaniu jej zgody, nie ma co do pracy w takim systemie przeciwwskazań.
  4. Pracodawca  nie może delegować kobiety ciężarnej poza stałe miejsce pracy w celach służbowych, jeśli ta nie wyraża na to zgody. Odmówienie wyjazdu służbowego nie wiąże się dla ciężarnej z żadnymi konsekwencjami.
  5. Pracownica ma prawo udać się w godzinach pracy na badania lekarskie dotyczące ciąży, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności. Muszą być jednak spełnione następujące warunki: badania powinny być zlecone przez lekarza, dotyczyć ciąży i nie mogą być one wykonane w innym terminie, poza godzinami pracy (art. 185 Kodeksu pracy).
  6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania ciężarnej przy pracach szkodliwych lub zagrażających jej zdrowiu, czyli np. wymagających dźwigania, w hałasie, z czynnikami chemicznymi i innymi szkodliwymi dla zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów także praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę została zakwalifikowana jako szczególnie uciążliwa lub szkodliwa dla zdrowia kobiet ciężarnych.

Wedle obowiązujących przepisów kobieta ciężarna może wykorzystać urlop macierzyński nie tylko po porodzie, ale także przed przewidywaną datą porodu. Urlop macierzyński przed porodem nie może wynosić więcej niż 6 tygodni. Decyzja, czy wykorzystać urlop macierzyński przed porodem należy do ciężarnej i to ona powinna wyjść z taką inicjatywą, a nie pracodawca. 

 

powrót