Informacje

Zmiany w ulgach podatkowych w 2020 roku

 

 1. Nowa ulga w PIT dla młodych osób

Kryteria które musisz spełnić aby z niej skorzystać:
 • Nieukończone 26 lat
 • Przychód z tytułu pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą nie przekraczający 85 528 zł w danym roku podatkowym
Co musisz zrobić by skorzystać z ulgi?
 • Złożyć u płatnika (pracodawcy) oświadczenie o całkowitym zwolnieniu od PIT

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

 

Kto może skorzystać z ulgi użytkowania sieci Internet?
Odliczenie z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Ile i na jakiej zasadzie można z niej skorzystać?

Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może być wyższe niż 760 zł. Warunkiem odliczenia od podatku jest posiadanie dokumentów stwierdzających  poniesienie tych kosztów np. faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz który korzysta z niej po raz pierwszy lub po raz pierwszy skorzystał z niego za rok 2018.

 1.  Ulga prorodzinna
Kto ma do niej prawo i na jakich zasadach?
Prawo do Ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, który uzyskuje dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka wykonywał:
- władzę rodzicielską,
- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wysokość kwoty podlegającej odliczeniu od podatku:
- 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na każde dziecko),
- 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),
- 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).

W przypadku jednego dziecka są jednak limity dochodowe. Osoby rozliczające się indywidualnie nie mogą przekroczyć progu rocznego dochodu określonego na 56 tys. zł, a małżonkowie składający wspólną deklarację PIT - 112 tys. zł. Limity nie dotyczą już jednak tych, którzy mają przynajmniej dwójkę dzieci.

 1. Ulga rehabilitacyjna
  Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych z uważa się między wydatki poniesione na:

 •  adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności,
 •  zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, które są niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • odpłatność za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • odpłatność za pobyt zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 •  opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa  w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 •  utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 •  leki - w wysokości, która stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • używanie samochodu osobowego, który stanowi własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.
Co nie podlega odliczeniu?

Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) z:

 • środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • zakładowego funduszu aktywności
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 •  zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie

Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie - wymienia Bartosz Stróżyński.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, dokumentów stwierdzających ich poniesienie oraz jednego z niżej wymienionych orzeczeń:
- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
- orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót