Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i uproszczonej księgowości:

 1. Prowadzimy KPiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 2. Prowadzimy ewidencję podatkową ryczałtu ewidencjonowanego zgodnie
  z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 3. Prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 4. Kontrolujemy prawidłowość przyjmowanych dokumentów.
 5. Dekretujemy dokumenty księgowe.
 6. Prowadzimy ewidencję VAT.
 7. Przygotowujemy zestawienia, raporty i wydruki zapisów księgowych,
  w tym bilans, rachunek wyników.
 8. Ustalamy wysokość zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT.
 9. Sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje (PIT, CIT, VAT) oraz deklaracje
  na podatki lokalne (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu).
 10. Sporządzamy sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego.
 11. Prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz planów amortyzacji.
 12. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat
  informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zobacz kalkulator usług