Skuteczne wsparcie

w sztuce prowadzenia biznesu

Projekt finansowany ze środków unijnychramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.